Rhaphidophora lancifolia Schott

DISTRIBUTION: NE India & Bangladesh to China (Guangxi & Yunnan)

Pictured in China: near Gongshan, NW Yunnan
Image Copyright © 2010 by David Scherberich

Pictured in China: near Gongshan, NW Yunnan
Image Copyright © 2010 by David Scherberich

Pictured in China: near Gongshan, NW Yunnan
Image Copyright © 2010 by David Scherberich

Pictured in China: near Gongshan, NW Yunnan
Image Copyright © 2010 by David Scherberich

Pictured in China: near Gongshan, NW Yunnan
Image Copyright © 2010 by David Scherberich

Pictured in China: near Gongshan, NW Yunnan
Image Copyright © 2010 by David Scherberich

Pictured in China: near Gongshan, NW Yunnan
Image Copyright © 2010 by David Scherberich