Arisaema wilsonii Engl.

DISTRIBUTION: China (Xizang, Yunnan, Sichuan & Gansu)

Pictured in China: Sichuan, Emei shan
Image Copyright © 2002 by David Scherberich

Pictured in China: Sichuan, Emei shan
Image Copyright © 2002 by David Scherberich

Pictured in China: Sichuan, Emei shan
Image Copyright © 2002 by David Scherberich

Pictured in China: Sichuan, Emei shan
Image Copyright © 2002 by David Scherberich

Pictured in China: Sichuan, Emei shan
Image Copyright © 2002 by David Scherberich

Pictured in China: Sichuan, Emei shan
Image Copyright © 2002 by David Scherberich