Arisaema elephas Buchet

DISTRIBUTION: Bhutan to China (Xizang, Yunnan, Sichuan & Gansu)

Pictured in China: NW Yunnan, Cang shan
Image Copyright © 2002 by David Scherberich

Pictured in China: NW Yunnan, Cang shan
Image Copyright © 2002 by David Scherberich

Pictured in China: NW Yunnan, Cang shan
Image Copyright © 2002 by David Scherberich

Pictured in China: NW Yunnan, Tuguancun
Image Copyright © 2002 by David Scherberich

Pictured in China: NW Yunnan, Tuguancun
Image Copyright © 2002 by David Scherberich

Pictured in China: NW Yunnan, Tuguancun
Image Copyright © 2002 by David Scherberich

Pictured in China: NW Yunnan, Tuguancun
Image Copyright © 2002 by David Scherberich

Pictured in China: NW Yunnan, Tuguancun
Image Copyright © 2002 by David Scherberich

Pictured in China: NW Yunnan, Tuguancun
Image Copyright © 2002 by David Scherberich

Pictured in China: NW Yunnan, Zhongdian
Image Copyright © 2002 by David Scherberich

Pictured in China: NW Yunnan, Zhongdian
Image Copyright © 2002 by David Scherberich

Pictured in China: NW Yunnan, Zhongdian
Image Copyright © 2002 by David Scherberich

Pictured in China: NW Yunnan, Zhongdian
Image Copyright © 2002 by David Scherberich