Arisaema dilatatum Buchet

DISTRIBUTION: Bhutan to China (Sichuan & Yunnan)

Pictured in China: Sichuan, near Baoxing
Image Copyright © 2007 by David Scherberich

Pictured in China: Sichuan, near Baoxing
Image Copyright © 2007 by David Scherberich

Pictured in China: Sichuan, near Baoxing
Image Copyright © 2007 by David Scherberich

Pictured in China: Sichuan, near Baoxing
Image Copyright © 2007 by David Scherberich

Pictured in China: Sichuan, near Baoxing
Image Copyright © 2007 by David Scherberich

Pictured in Liliane & Guy Gusman's garden
Image Copyright © 2003 by David Scherberich