Arisaema cordatum N.E.Br.

DISTRIBUTION: China (Guangdong & Guangxi)

Pictured in Liliane & Guy Gusman's garden
Image Copyright © 2003 by David Scherberich

Pictured in Liliane & Guy Gusman's garden
Image Copyright © 2003 by David Scherberich

Pictured in Liliane & Guy Gusman's garden
Image Copyright © 2003 by David Scherberich